EVMAPA.cz - nabíjení na dotek

Platební, informační, dohledový a navigační systém pro svět elektromobility. Přehledná mapa nabíjecích stanic s možností okamžitého nabíjení Vašeho elektromobilu.

Chcete podpořit rozvoj elektromobility v Česku? Připojte se k nám a staňte se provozovatelem vlastní nabíjecí stanice.

Tagy: Mapa nabíjecích stanic pro elektroauta v České rebublice, mapy dobíjecích stanice pro elektromobily. Rychlodobíjencí stanice, rychlonabíjecí stanice, rychlodobíjení, rychlonabíječka, rychlonabíjení, CHAdeMO, CCS Combo 2, Menneks, Typ1 Typ-1, Typ2, Typ-2, elektromobil je auto na elektřinu, hybridní auto, hybrid, Plug-in elektroauto, mapa nabíječek a nabíječky v ČR, plugin hybridní vozidlo Přímá platba která je  pro plug in hybridy, přímé platby zaplatt nyní, placení za nabíjení

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky portálu EVMAP

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na poskytování služeb prostřednictvím on-line portálu EVMAP  umístěného na webovém rozhraní www.evmapa.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi společností

EVSELECT, s.r.o.

IČ: 04491785

DIČ: CZ04491785

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90210

Adresa pro doručování: Jihlavská 320/2, 664 41, Troubsko

Telefonní číslo: +420 530 508 424

Kontaktní e-mail: info@evselect.cz

jako poskytovatelem

a Vámi jako uživatelem

 

 1. ÚVODNĺ USTANOVENĺ
  1. 1. V těchto obchodních podmínkách jsou používány níže definované pojmy:

Provozujeme informační systém pro vyhledávání nabíjecích stanic elektromobilů, včetně interaktivní mapy nabíjecích stanic. Prostřednictvím našeho webového rozhraní rovněž umožňujeme nabití kreditu, který lze následně využít jednak pro platbu za nabití elektromobilu u podporovaných nabíjecích stanic nebo případně v e-shopu specifikovaném v článku 3.4. těchto obchodních podmínek.

Upozorňujeme na to, že naše společnost není provozovatelem většiny podporovaných nabíjecích stanic. Jednotliví provozovatelé nabíjecích stanic jsou uvedeny vždy v popisu konkrétní stanice.

Při využívání služby navigace k nabíjecí stanici vezměte v úvahu, že uvedené údaje jsou pouze orientační a za případnou újmu vzniklou nesprávnými údaji neodpovídáme. 

 1. 3. Čím se řídí náš právní vztah?

Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

 1. 4. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami vyjadřujete vkladem kreditu na uživatelský účet.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY
  1. 1. Jaké služby lze prostřednictvím webového rozhraní využívat?

Na webovém rozhraní je uveden seznam nabíjecích stanic včetně typu nabíjení, který konkrétní stanice umožňuje. Dále se u vybraných stanic zobrazuje hodnocení uživatelů, fotografie stanice a informace o dostupných doplňkových službách. U každé nabíjecí stanice je uveden její provozovatel.

Pokud máte na webovém rozhraní zřízený uživatelský účet a na účtu máte vložený dostatečný minimální kredit, máte možnost z Vašeho elektronického zařízení aktivovat vybranou nabíjecí stanici a spustit nabíjení. Cena elektřiny u příslušné nabíjecí stanice a poplatek za využití nabíjecí stanice, včetně všech daní a případných dalších poplatků, jsou uvedeny na webovém rozhraní u každé jednotlivé nabíjecí stanice

 1. 2. Jak funguje nabíjení?

Pro spuštění nabíjení je nutné elektronické zařízení s přístupem k internetu.

Nebo mobilní telefon s možností volání na aktivační telefonní číslo stanice.(hovorné není účtováno)

Pokud je pro nabití potřeba určitá minimální výše kreditu, je tato skutečnost uvedena na webovém rozhraní.

Prostřednictvím svého elektronického zařízení aktivujete vybranou nabíjecí stanici. V určené době je nutné fyzicky na místě spustit nabíjení. Podle reálné spotřeby naměřené na nabíjecí stanici Vám bude odečten kredit z Vašeho uživatelského účtu.

Návod pro aktivaci Vámi vybrané stanice je zobrazen na webovém rozhraní.

O aktivaci nabíjecí stanice budete vyrozuměni dle Vaší volby e-mailem nebo prostřednictvím SMS zprávy.

 1. 3. Jak poznáte aktuální cenu?

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami berete na vědomí, že poplatek za využití nabíjecí stanice uvedený přímo na nabíjecí stanici se může lišit od poplatku za využití dané nabíjecí stanice uvedeného na webovém rozhraní. Rovněž berete souhlasem s těmito obchodními podmínkami na vědomí, že při využití kreditového systému portálu EVMAP pro Vás platí poplatky za využití nabíjecí stanice zobrazené u jednotlivých nabíjecích stanic na webovém rozhraní. Cenu elektřiny a poplatek za využití nabíjecí stanice na webovém rozhraní určují jednotliví provozovatelé nabíjecích stanic, naše společnost nemá možnost do nich zasahovat. Nemůžeme tedy odpovídat za jejich správnost nebo aktuálnost.

 1. PODMĺNKY POUŽĺVÁNĺ KREDITU

Pro využívání služby nabíjení elektromobilu je nutné vložit na uživatelský účet kredit.

 1. 1. Jak vložení kreditu probíhá?

Prostřednictvím svého uživatelského účtu zvolíte možnost dobití kreditu. Zvolíte částku, na kterou chcete kredit dobít, a způsob úhrady. Pro dobití kreditu je dále nutné uvést požadované údaje, zejména jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

 1. 2. Jaké způsoby platby přijímáme?

Vložení kreditu můžete provést především následujícími způsoby:

Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

 1. V jaké měně můžete platit?

Úhrada je možná v českých korunách (Kč).

 1. 4. Jak lze kredit využívat?

Kredit lze využít pro úhradu za nabití elektromobilu provozovatelům podporovaných nabíjecích stanic. Využíváním našich služeb nás zmocňujete k tomu, abychom převedli hodnotu Vašich kreditů provozovateli nabíjecí stanice za účelem úhrady ceny za nabití elektromobilu. Na naši žádost se zavazujete vystavit na naši společnost pro tento účel plnou moc v písemné formě, jejíž vzor najdete na našem webovém rozhraní.

Kredit je dále možné využít také pro nákup zboží pro elektromobily v internetovém obchodě http://www.evselect.eu/index.php. Právní vztahy vyplývající z nákupu se řídí obchodními podmínkami tohoto internetového obchodu.

 1. 5. Jak získáte daňový doklad za uskutečněné nabití elektromobilu?

Neprodleně po čerpání kreditu za nabití elektromobilu Vám bude daňový doklad za tuto platbu zaslán na e-mail.

 1. 6. Je možné požadovat vrácení vloženého kreditu?

Kredit vložený na uživatelském účtu můžete využít po neomezeně dlouhou dobu. Po dobu existence Vašeho uživatelského účtu kredit nevracíme (ustanovení o odstoupení od smlouvy podle občanského zákoníku se nepoužijí). V případě zrušení uživatelského účtu nebo ukončení provozu webového rozhraní Vám kredit vrátíme. Vrácení kreditu z uživatelského účtu probíhá převodem na Vámi zvolený účet nebo jiným způsobem, na kterém se dohodneme. Podmínkou pro vrácení nevyčerpaného kreditu je prokázání Vaší totožnosti.

 1. REKLAMACE

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a § 2099 až 2117 občanského zákoníku).

 1. Jak reklamovat dobití kreditu?

Pokud Vám kredit nebyl připsán na Váš uživatelský účet, nebo pokud nebyl kredit připsán ve správné výši, neprodleně nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo telefonu. Pro co nejrychlejší vyřízení reklamace doporučujeme přiložit doklad o provedení platby.

Pokud je reklamace oprávněná, připíšeme Vám kredit ve správné výši.

Reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů.

 1. 2. Jak reklamovat služby poskytnuté u nabíjecích stanic?

Naše společnost není provozovatelem většiny nabíjecích stanic. Pokud dojde k tomu, že příslušná nabíjecí stanice není v provozu, nelze ji aktivovat z našeho webového rozhraní, provozovatel nepřijímá kredity nebo má služba jiné nedostatky, můžete nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního e-mailu, telefonu nebo uživatelského účtu. Pokud se ukáže, že vada služby je na naší straně, poskytneme Vám maximální podporu a vyřídíme tyto závady k Vaší maximální spokojenosti. Při vyřizování reklamace přímo s provozovatelem nabíjecí stanice (chyba na straně provozovatele nabíjecí stanice) Vám poskytneme maximální podporu.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENĺ
  1. 1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce provádí kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

 1. 2. Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 5.1. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

 1. 3. Co byste ještě měli vědět?

Při poskytování služeb jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se službami mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, zprávou SMS, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty, kterou jste nám sdělili.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží platnému, účinnému nebo použitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od  26.10.2016

 

Evmap je nejjednodušší způsob interakce s nabíjecími stanicemi

Vytvořte si účet a nabíjejte ještě dnes!


Vytvořit účet
Copyright Evmap © 2019

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.